Znajdź test

TESTY Z LAT UBIEGŁYCH

TESTY TEMATYCZNE

TESTY Z PRAWA

TEST DEMO

>

Zagadnienia prawne

475 pytań

Rozwiązuj test
>

Statystyka i wartość pieniądza w czasie

306 pytań

Rozwiązuj test
>

Ekonomia

309 pytań

Rozwiązuj test
>

Finanse przedsiębiorstw oraz analiza i wycena instrumentów udziałowych

649 pytań

Rozwiązuj test
>

Rachunkowość finansowa

355 pytań

Rozwiązuj test
>

Analiza i wycena instrumentów dłużnych

342 pytań

Rozwiązuj test
>

Analiza i wycena instrumentów pochodnych

405 pytań

Rozwiązuj test
>

Zarządzanie portfelem

392 pytań

Rozwiązuj test
>

Etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym

143 pytań

Rozwiązuj test

Testy pochodzą z:

>

Doradca inwestycyjny

3666 pytań

Rozwiązuj test
Pakiet zawiera pytania z przepisów prawa obowiązujących na egzaminie wymienionych w Załączniku do Komunikatu Nr 185 Komisji Egzaminacyjnej z 25 lutego 2016 roku.
>

Kodeks cywilny

304 pytań

Rozwiązuj test
>

Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich

38 pytań

Rozwiązuj test
>

Kodeks spółek handlowych

1054 pytań

Rozwiązuj test
>

Ordynacja podatkowa

29 pytań

Rozwiązuj test
>

Prawo bankowe

36 pytań

Rozwiązuj test
>

Prawo upadłościowe

18 pytań

Rozwiązuj test
>

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

33 pytań

Rozwiązuj test
>

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiazujący na BondSpot S.A.

18 pytań

Rozwiązuj test
>

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...

86 pytań

Rozwiązuj test
>

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców

28 pytań

Rozwiązuj test
>

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

11 pytań

Rozwiązuj test
>

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

19 pytań

Rozwiązuj test
>

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup...

21 pytań

Rozwiązuj test
>

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

44 pytań

Rozwiązuj test
>

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu

12 pytań

Rozwiązuj test
>

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji...

32 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

83 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

447 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o giełdach towarowych

101 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych

24 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

41 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

59 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

33 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o obrocie instrumentami finansowym

242 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

70 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

50 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

83 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

30 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

27 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o podatku od towarów i usług

13 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

60 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o rachunkowości

235 pytań

Rozwiązuj test
>

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

57 pytań

Rozwiązuj test
>

Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców

29 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2023 kwiecień

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2022 marzec

109 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2020 wrzesień

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2019 październik

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2019 marzec

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2018 październik

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2018 marzec

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2017 październik

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2017 marzec

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2016 październik

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2016 marzec

109 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2015 październik

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2015 marzec

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2014 październik

109 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2014 marzec

106 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2013 listopad

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2013 marzec

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2012 październik

109 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2012 marzec

109 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2011 październik

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2011 marzec

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2010 październik

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2010 marzec

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2009 październik

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2009 marzec

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2008 wrzesień

110 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2008 marzec

108 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2007 marzec

106 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2006 październik

109 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2006 marzec

108 pytań

Rozwiązuj test
>

Doradca inwestycyjny 2005 marzec

100 pytań

Rozwiązuj test

Testy pochodzą z:

Pomoc Regulamin Kontakt maklers.pl/
Do góry strony

Strona używa plików cookies.

Akceptuję