Forma egzaminu:

Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego

organizowany jest przez

Komisję Nadzoru Finansowego

. Egzamin składa się z III etapów:

I etap – test 110 pytań

II etap – egzamin pisemny zawierający 5 zadań problemowych z dziedzin: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansową i analizę sprawozdań finansowych, analizę i wycenę instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych oraz zarządzanie portfelem.

III etap – egzamin pisemny zawierający 2 zadania problemowe z zakresu: zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym.

Etap I – test

Informację o terminie I etapu

egzaminu KNF

publikuje na stronie internetowej, najpóźniej 90 przed ustalonym terminem. I etap egzaminu, ma postać testu zamkniętego, jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi - ABCD. W czasie 5 godzin, kandydat na doradcę inwestycyjnego musi odpowiedzieć na 110 pytań. Stosowany jest następujący sposób punktowania:

Warunkiem zaliczenia I etapu egzaminu jest uzyskanie co najmniej 135 punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 220 punktów, minimalnie -110 punktów.

Kandydat musi w czasie trwania egzaminu nanieść odpowiedzi na specjalną kartę odpowiedzi. Po zakończonym egzaminie Członkowie Komisji zbierają jedynie wypełnione karty odpowiedzi. Test oraz wszelkie obliczenia dokonane przez kandydata pozostają do jego dyspozycji.

Informacje o zaliczeniu I etapu egzaminu na doradcę ogłaszane są nie później niż na 7 dni przed przeprowadzeniem I etapu egzaminu. Zaliczenie I etapu jest niezbędnym warunkiem przejścia do II etapu.

Etap II – 5 zadań problemowych

Jest to etap uważany za najtrudniejszy, odbywa się w formie egzaminu pisemnego i składa się z 5 zadań problemowych, punktowanych od 0 do 100 pkt. Treść zadań problemowych, obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansową i analizę sprawozdań finansowych, analizę i wycenę instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych oraz zarządzanie portfelem. Czas trwania egzaminu wynosi 5 godzin.

Warunkiem zaliczenia II etapu egzaminu, jest zaliczenie wszystkich zadań, tj. ze wszystkich zadań trzeba uzyskać po min. 51 punktów.

Informacje o zaliczeniu II etapu egzaminu na doradcę ogłaszane są nie później niż na 30 dni przed przeprowadzeniem III etapu egzaminu. Zaliczenie II etapu jest niezbędnym warunkiem przejścia do III etapu.

Etap III - 2 zadania problemowe

W trakcie III etapu zdający muszą znaleźć rozwiązanie do 2 zagadnień z: zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Rozwiązania sporządzane są na piśmie. Obydwa zadania są punktowane od 0 do 100 pkt. Czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny.

Warunkiem zaliczenia III etapu egzaminu, jest zaliczenie wszystkich zadań, tj. z obydwu zadań trzeba uzyskać po min. 51pkt.

Informacje o zaliczeniu III etapu egzaminu na doradcę ogłaszane są nie później niż 14 dni od przeprowadzenia tego etapu egzaminu.

Zaliczenie III etapu egzaminu stanowi główne kryterium umożliwiające wpis na listę Doradców Inwestycyjnych i uzyskanie licencji Doradcy Inwestycyjnego.

Powtarzanie egzaminu

Kandydatowi, który zaliczył I etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do II etapu egzaminu na doradcę w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu.

Kandydatowi, który zaliczył II etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo trzykrotnego przystąpienia do III etapu egzaminu na doradcę w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu.

Uzyskanie negatywnego wyniku w 3 najbliższych terminach po zdaniu wcześniejszego etapu, na II lub III etapie egzaminu, oznacza cofnięcie zaliczenia każdego z etapów i konieczność zdawania egzaminów od początku, czyli ponownie od I etapu.

Terminy egzaminów

Każdy etap egzaminu na doradcę inwestycyjny odbywa się z reguły 2 razy w roku:

- I etap - najczęściej w sesji wiosennej (luty lub marzec) oraz jesiennej (wrzesień lub październik).

- II etap - nie później niż 8 tygodni po przeprowadzeniu pierwszego etapu, przeważnie w okolicach maja i grudnia.

- III etap - nie później niż 3 miesiące po przeprowadzeniu drugiego etapie, przeważnie w okolicach lipca i lutego.

Wymagane dokumenty

Aby zostać dopuszczonym do I,II lub III etapu egzaminu, konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku rejestrowego wraz jedną aktualną fotografią oraz dowodem dokonania opłaty egzaminacyjnej (np. elektroniczny wyciąg bankowy).

Opłata za egzamin

Opłata egzaminacyjna za każdy etap wynosi 500 zł i należy dokonać jej na wskazane na stronie www.knf.gov.pl lub we wniosku konto. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej musi dotrzeć do komisji nie później niż na 21 dni przed planowaną datą I etapu egzaminu i 7 dni przed planowaną datą II i III etapu egzaminu.

Zasady obowiązujące na egzaminie

Poszczególne etapy egzaminu na doradcę przeprowadza się w wydzielonej sali, zwanej dalej "salą egzaminacyjną", w warunkach umożliwiających zdającym samodzielność pracy, a komisji egzaminacyjnej dla doradców - czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu.

Wejście do sali egzaminacyjnej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie kandydata.

Uczestnik egzaminu na doradcę potwierdza własnoręcznym podpisem oznaczenie kodowe nadane mu przez komisję egzaminacyjną dla doradców.

Uczestnicy egzaminu na doradcę nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej toreb podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez komisję egzaminacyjną dla doradców przedmiotów. Kandydat na egzaminie otrzymuje: ołówek, gumkę, temperówkę, kilka czystych kartek, tablice matematyczne, a także mały posiłek (2 soki, kanapkę, wafelek czekoladowy). Kalkulator kandydat przynosi swój, ale tylko z listy kalkulatorów dopuszczonych przez KNF do egzaminów.

Przykłady punktowania - Etap I

Przykład I.

Kandydat udzielił poprawnej odpowiedzi na 98 pytań:  98 * 2 = 196 punktów
Kandydat nie udzielił odpowiedzi na 5 pytań: kandydat uzyskuje 0 punków za pytanie pozostawione bez odpowiedzi
Kandydat udzielił błędnej odpowiedzi na 7 pytań: 7 * -1 = -7 punktów (odejmowane od liczby punktów zdobytych przez kandydata)
REZULTAT: 196 - 7 = 189 punktów - wynik pozytywny, KANDYDAT ma prawo podejść do II etapu egzaminu w 3 najbliższych terminach.

Przykład II.

Kandydat udzielił poprawnej odpowiedzi na 82 pytań: 82 * 2 = 164 punktów
Kandydat udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania ( nie pozostawił pytań bez odpowiedzi).
Kandydat udzielił błędnej odpowiedzi na 28 pytań: 28 * -1 = - 28 punktów  (odejmowane od liczby punktów zdobytych przez kandydata)
REZULTAT: 164 - 28 = 136 - wynik pozytywny, KANDYDAT ma prawo podejść do II etapu egzaminu w 3 najbliższych terminach.

Przykład III.

Kandydat udzielił poprawnej odpowiedzi na 70 pytań: 70 * 2 = 140 punktów
Kandydat nie udzielił odpowiedzi na 25 pytań: kandydat uzyskuje 0 punków za pytanie pozostawione bez odpowiedzi
Kandydat udzielił błędnej odpowiedzi na 15 pytań: 15 * -1 = -15 punktów (odejmowane od liczby punktów zdobytych przez kandydata)
REZULTAT: 140 - 15 = 125 punktów - wynik negatywny, KANDYDAT może ponownie bez ograniczeń podejść do I etapu egzaminu.

Przykłady punktowania - Etap II

Przykład I.

Kandydat za zadania od 1 do 5 uzyskał następującą ilość punktów:
1 - 62 pkt, 2 - 51 pkt, 3 - 55 pkt, 4 - 53 pkt, 5 - 59 pkt.
REZULTAT: wszystkie zadania >= 51 pkt - wynik pozytywny, KANDYDAT ma prawo podejść do III etapu egzaminu w 3 najbliższych terminach.

Przykład II.

Kandydat za zadania od 1 do 5 uzyskał następującą ilość punktów:
1 - 100 pkt, 2 - 90 pkt, 3 - 95 pkt, 4 - 100 pkt, 5- 50 pkt.
REZULTAT: zadania od 1 do 4 >= 51 pkt, 5 < 51 pkt - wynik negatywny, KANDYDAT ma prawo jeszcze podejść do II etapu egzaminu, jeśli to był 1 lub 2 termin po zdanym I etapie.

Przykład III.

Kandydat za zadania od 1 do 5 uzyskał następującą ilość punktów:
1 - 84 pkt, 2- 43 pkt, 3 - 34 pkt, 4 - 0 pkt, 5 - 99 pkt.
REZULTAT: zadania 1,5 >= 51pkt, 2,3,4 < 51pkt - wynik negatywny, KANDYDAT ma prawo jeszcze podejść do II etapu egzaminu, jeśli to był 1 lub 2 termin po zdanym I etapie.

Przykłady punktowania - Etap III

Przykład I.

Kandydat za zadania od 1, 2 uzyskał następującą ilość punktów:
1 - 100 pkt, 2 - 88 pkt.
REZULTAT: zadania 1,2 >= 51 pkt. - wynik pozytywny, KANDYDAT MA PRAWO ZŁOŻYĆ WNIOSEK O LICENCJĘ DORADCY INWESTYCYJNEGO

Przykład II.

Kandydat za zadania od 1, 2 uzyskał następującą ilość punktów:
1 - 51 pkt, 2 - 51 pkt.
REZULTAT: zadania 1,2 >= 51 pkt. - wynik pozytywny, KANDYDAT MA PRAWO ZŁOŻYĆ WNIOSEK O LICENCJĘ DORADCY INWESTYCYJNEGO

Przykład III.

Kandydat za zadania od 1, 2 uzyskał następującą ilość punktów:
1 - 100 pkt, 2 - 50 pkt.
REZULTAT: zadania 1>= 51 pkt., 2 < 51 pkt - wynik negatywny, KANDYDAT ma prawo jeszcze podejść do III etapu egzaminu, jeśli to był 1 lub 2 termin po zdanym II etapie.

Pomoc Regulamin Kontakt maklers.pl/
Do góry strony

Strona używa plików cookies.

Akceptuję